Rozdział 4. Praca z modułami: Sposoby 28. – 42.

Być może największą innowacją wprowadzoną w Perlu 5 jest sama idea modułów. Umożliwiają one modyfikowanie języka i przygotowywanie użytecznego pomocniczego kodu w znacznie szerszym zakresie, niż Larry Wall i twórcy Perla 5 sądzili. (Kto mógł przewidzieć na przykład powstanie sieci CPAN lub modułów z grupy Acme::*, prawda?).

Programiści wykorzystujący Perl w poważnej pracy zapewne spędzać będą wiele czasu, pracując z modułami: instalując je, aktualizując, ściągając z sieci, obchodząc ich tajemnicze i niezbyt pomocne funkcje, a nawet rozprowadzając moduły wraz z programami. Dlatego warto wiedzieć, jak działają moduły Perla i w jaki sposób korzystać z nich jak najefektywniej.

Oto kilka przykładów, pokazujących, ...

Get 100 sposobów na Perl now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.