O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

Book Description

Wi?kszo?? u?ytkowników Excela zna tylko drobn? cz??? dost?pnych w nim mo?liwo?ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj?cych znacz?co poszerzy? wydajno?? tego programu i tworzy? ...

Table of Contents

 1. 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy
 2. Dedykacja
 3. Podziękowania
 4. O Autorach
  1. O Współpracownikach
 5. Przedmowa
  1. Po co nam sposoby w Excelu?
  2. Pobieranie i korzystanie ze sposobów
  3. Jak korzystać z niniejszej książki
  4. Jak zorganizowano książkę
  5. Użytkownicy systemów Windows, komputerów Macintosh oraz wcześniejszych wersji Excela
  6. Konwencje zastosowane w książce
  7. Używanie przykładowych kodów źródłowych
 6. 1. Ujarzmianie skoroszytów i arkuszy: Sposoby 1. – 16.
  1. Reguła 80/20
  2. Porady dotyczące struktury arkuszy
  3. Porady dotyczące formatowania
  4. Porady dotyczące formuł
  5. Sposób 1. Wszystkie Tworzenie własnego widoku skoroszytów
  6. Sposób 2. Wszystkie Wpisywanie danych w kilku arkuszach jednocześnie
   1. Ręczne grupowanie arkuszy
   2. Automatyczne grupowanie arkuszy
  7. Sposób 3. Wszystkie Uniemożliwianie użytkownikom wykonywania określonych czynności
   1. Blokowanie w arkuszu polecenia Zapisz jako...
   2. Uniemożliwianie użytkownikom drukowania skoroszytu
   3. Uniemożliwianie użytkownikom wstawiania dodatkowych arkuszy
  8. Sposób 4. Wszystkie Zapobieganie wyświetlaniu niepotrzebnych komunikatów
   1. Włączanie makr, gdy ich nie ma
   2. Pytanie o zapisanie nieistniejących zmian
   3. Wyłączanie ostrzeżeń wyświetlanych w trakcie wykonywania nagranych makr
  9. Sposób 5. Wszystkie Ukrywanie arkuszy w taki sposób, by nie można było ich odkryć
  10. Sposób 6. Wszystkie Dostosowywanie okna dialogowego Szablony i skoroszytu domyślnego
   1. Tworzenie własnej zakładki Szablon
   2. Używanie własnego skoroszytu domyślnego
  11. Sposób 7. Wszystkie Tworzenie indeksu arkuszy znajdujących się w skoroszycie
   1. Ręczne tworzenie indeksu arkuszy
   2. Automatyczne generowanie indeksu arkuszy za pomocą kodu
   3. Odnośnik do indeksu w menu kontekstowym
  12. Sposób 8. Wszystkie Ograniczanie zakresu przewijania arkusza
   1. Ukrywanie wierszy i kolumn
   2. Określenie odpowiedniego zakresu komórek
   3. Aktywowanie jedynie używanego zakresu
  13. Sposób 9. Wszystkie Blokowanie i ochrona komórek zawierających formuły
   1. Blokowanie komórek z formułami
   2. Sprawdzanie poprawności danych
   3. Automatyczne przełączanie ochrony arkusza
  14. Sposób 10. <2007 Znajdowanie powtarzających się danych przy użyciu formatowania warunkowego
  15. Sposób 11. Wszystkie Znajdowanie danych występujących przynajmniej dwa razy przy użyciu formatowania warunkowego
  16. Sposób 12. <2007 Przypisywanie własnych pasków narzędzi do konkretnych skoroszytów
  17. Sposób 13. Wszystkie Przechytrzanie mechanizmu odwołań względnych
  18. Sposób 14. Wszystkie Usuwanie pustych łączy ze skoroszytów
  19. Sposób 15. Wszystkie Zmniejszanie rozmiaru spuchniętego skoroszytu
   1. Usuwanie zbędnego formatowania
   2. Czyszczenie makr
   3. Zawężanie źródeł danych
   4. Czyszczenie uszkodzonych skoroszytów
  20. Sposób 16. Wszystkie Odzyskiwanie danych z uszkodzonego arkusza
   1. Jeśli skoroszyt można otworzyć
   2. Jeśli nie można otworzyć pliku
 7. 2. Sposoby na wbudowane mechanizmy Excela: Sposoby 17. – 43.
  1. Sposób 17. Wszystkie Sprawdzanie poprawności danych na podstawie listy z innego arkusza
   1. Metoda 1. Zakresy nazwane
   2. Metoda 2. Funkcja ADR.POŚR
   3. Wady i zalety obydwu metod
  2. Sposób 18. Wszystkie Sterowanie formatowaniem warunkowym przy użyciu pól wyboru
   1. Ustawianie wartości pól wyboru dla formatowania warunkowego
   2. Włączanie i wyłączanie wyróżniania liczb
  3. Sposób 19. Wszystkie Odnajdywanie formuł przy użyciu formatowania warunkowego
  4. Sposób 20. Wszystkie Zliczanie lub sumowanie komórek spełniających kryteria formatowania warunkowego
   1. Rozwiązanie alternatywne
  5. Sposób 21. Wszystkie Wyróżnianie co drugiego wiersza lub kolumny
   1. Wyróżnianie dynamiczne
  6. Sposób 22. Wszystkie Tworzenie efektów 3D w tabelach lub komórkach
   1. Efekt 3D w tabeli danych
  7. Sposób 23. Wszystkie Włączanie i wyłączanie formatowania warunkowego i sprawdzania poprawności danych przy użyciu pola wyboru
  8. Sposób 24. Wszystkie Obsługa kilku list przy użyciu pola kombi
  9. Sposób 25. Wszystkie Tworzenie list sprawdzania poprawności zmieniających się zależnie od wartości na innej liście
  10. Sposób 26. Wszystkie Usuwanie niechcianych znaków przy użyciu polecenia Zamień...
  11. Sposób 27. Wszystkie Przekształcanie liczb zapisanych w tekście w wartości liczbowe
   1. Wykorzystanie mechanizmu Wklej specjalnie
   2. Wykorzystanie funkcji tekstowych
  12. Sposób 28. Wszystkie Wyodrębnianie części numerycznej z zawartości komórki
  13. Sposób 29. Wszystkie Dostosowywanie komentarzy w komórkach
   1. Dodawanie rysunku
   2. Wyodrębnianie tekstu komentarza
  14. Sposób 30. <2007 Sortowanie względem więcej niż trzech kolumn
  15. Sposób 31. Wszystkie Sortowanie losowe
  16. Sposób 32. Wszystkie Manipulowanie danymi przy użyciu Filtra zaawansowanego
  17. Sposób 33. Wszystkie Tworzenie własnych formatów liczbowych
  18. Sposób 34. <2007 Zwiększanie liczby możliwych operacji Cofnij w Excelu dla Windowsa
  19. Sposób 35. Wszystkie Tworzenie własnych list
  20. Sposób 36. Wszystkie Pogrubianie znaków sum pośrednich Excela
   1. Sposób na sposób
  21. Sposób 37. Wszystkie Przekształcanie formuł i funkcji Excela w wartości
   1. Wklej specjalnie
   2. Kopiuj tutaj tylko wartości
   3. Makro
  22. Sposób 38. Wszystkie Automatyczne dodawanie danych do list sprawdzania poprawności danych
  23. Sposób 39. Wszystkie Sposoby na datę i godzinę w Excelu
   1. Dodawanie więcej niż 24 godzin
   2. Obliczenia na datach i godzinach
   3. Rzeczywiste daty i godziny
   4. Błędna data?
  24. Sposób 40. Wszystkie Używanie mechanizmów grupowania i konspektu w zabezpieczonych skoroszytach
  25. Sposób 41. Wszystkie Zabezpieczanie przed pojawianiem się w tabeli pustych lub brakujących pól
  26. Sposób 42. Wszystkie Tworzenie zmniejszającej się listy sprawdzania poprawności danych
  27. Sposób 43. Wszystkie Dodawanie listy użytkownika do uchwytu wypełnienia
 8. 3. Sposoby na nazwy: Sposoby 44. – 49.
  1. Sposób 44. Wszystkie Odwoływanie się do danych przy użyciu nazwy
  2. Sposób 45. Wszystkie Używanie tej samej nazwy dla zakresów w różnych arkuszach
   1. Używanie odwołań względnych
   2. Upraszczanie sumowania
  3. Sposób 46. Wszystkie Tworzenie własnych funkcji z użyciem nazwy
   1. Używanie nazw z mechanizmem przecięcia
  4. Sposób 47. Wszystkie Tworzenie zakresów rozszerzających się i zwężających
  5. Sposób 48. Wszystkie Zagnieżdżanie zakresów dynamicznych dla zmaksymalizowania elastyczności
  6. Sposób 49. Wszystkie Znajdowanie w arkuszu zakresów nazwanych
   1. Metoda 1.
   2. Metoda 2.
 9. 4. Sposoby na tabele przestawne: Sposoby 50. – 54.
  1. Sposób 50. Wszystkie Tabele przestawne: sposób sam w sobie
   1. Skąd nazwa „tabele przestawne”?
   2. Do czego używa się tabel przestawnych?
   3. Po co używać tabel przestawnych, skoro arkusze udostępniają tak wiele narzędzi analitycznych?
   4. Wykresy przestawne — rozszerzenie tabel przestawnych
   5. Tworzenie tabel i list na potrzeby tabel przestawnych
   6. Tworzenie tabeli przestawnej
  2. Sposób 51. Wszystkie Współdzielenie tabel przestawnych bez udostępniania danych źródłowych
  3. Sposób 52. Wszystkie Automatyzacja tworzenia tabel przestawnych
   1. Oszczędzanie czasu dzięki makru
  4. Sposób 53. Wszystkie Przesuwanie sum końcowych tabeli przestawnej
  5. Sposób 54. Wszystkie Wydajne przestawianie danych z innego skoroszytu
 10. 5. Sposoby na wykresy: Sposoby 55. – 72.
  1. Sposób 55. Wszystkie Wysuwanie części wykresu kołowego
  2. Sposób 56. Wszystkie Prezentowanie dwóch kompletów części wykresu kołowego na jednym wykresie
  3. Sposób 57. Wszystkie Tworzenie wykresów dopasowujących się do danych
   1. Odkładanie na wykresie ostatnich n obserwacji
  4. Sposób 58. Wszystkie Interakcja z wykresami za pośrednictwem własnych kontrolek
   1. Używanie dynamicznego zakresu nazwanego połączonego z paskiem przewijania
   2. Używanie dynamicznego zakresu nazwanego połączonego z listą rozwijaną
  5. Sposób 59. Cztery sposoby na szybkie uaktualnienie wykresów
   1. Użycie techniki „przeciągnij i upuść” (<2007)
   2. Używanie paska formuł (wszystkie)
   3. Przeciąganie obszaru zaznaczenia (<2007)
   4. Używanie polecenia Wklej specjalnie (wszystkie)
  6. Sposób 60. Wszystkie Tworzenie wykresu mającego postać termometru
  7. Sposób 61. Wszystkie Tworzenie wykresu kolumnowego z kolumnami o zmiennych szerokościach i wysokościach
  8. Sposób 62. Wszystkie Tworzenie wykresu przypominającego licznik
  9. Sposób 63. Wszystkie Łączenie tekstowych elementów wykresu z komórkami
  10. Sposób 64. Wszystkie Pomijanie na wykresie pustych komórek źródłowych lub komórek zawierających wartość FAŁSZ
   1. Ukrywanie wierszy lub kolumn
   2. Skorzystanie z wartości #N/D! do wykreślania pustych komórek
  11. Sposób 65. Wszystkie Dodawanie strzałki pokazującej trend na końcu serii liniowej
  12. Sposób 66. Wszystkie Umieszczanie strzałki na końcu osi poziomej (X)
   1. Excel 2007
   2. Starsze wersje Excela
  13. Sposób 67. Wszystkie Poprawianie wąskich kolumn, kiedy na wykresie korzysta się z dat
  14. Sposób 68. Wszystkie Pozycjonowanie etykiet osi
   1. Zmiana pozycji etykiet
   2. Zmiana kolejności etykiet
  15. Sposób 69. Wszystkie Wykres typu tornado
  16. Sposób 70. Wszystkie Wykres wskaźnikowy
  17. Sposób 71. Wszystkie Warunkowe podświetlanie etykiet osi
  18. Sposób 72. Wszystkie Tworzenie sum na skumulowanych wykresach kolumnowych
 11. 6. Sposoby na formuły i funkcje: Sposoby 73. – 105.
  1. Sposób 73. Wszystkie Dodawanie opisu do formuł
  2. Sposób 74. Wszystkie Przesuwanie formuł względnych bez zmiany odwołań do komórek
  3. Sposób 75. Wszystkie Porównywanie dwóch zakresów komórek Excela
   1. Metoda 1. Użycie wartości PRAWDA i FAŁSZ
   2. Metoda 2. Używanie formatowania warunkowego
  4. Sposób 76. Wszystkie Wypełnienie wszystkich pustych komórek znajdujących się na liście
   1. Metoda 1. Wypełnianie pustych komórek za pomocą formuły
   2. Metoda 2. Wypełnianie pustych komórek za pomocą makra
  5. Sposób 77. Wszystkie Zwiększanie numerów wierszy w formułach kopiowanych między kolumnami
  6. Sposób 78. Wszystkie Przekształcanie dat w daty w formacie Excela
  7. Sposób 79. Wszystkie Sumowanie lub zliczanie komórek z pominięciem wartości błędnych
  8. Sposób 80. Wszystkie Zmniejszanie wpływu funkcji zmiennych na wydajność obliczeń
  9. Sposób 81. Wszystkie Zliczanie tylko pojedynczych wystąpień każdej pozycji na liście
   1. Wersje przed Excelem 2007
   2. Excel 2007
   3. Wykorzystanie tabeli przestawnej
  10. Sposób 82. Wszystkie Sumowanie co drugiego, co trzeciego lub co n-tego wiersza lub komórki
   1. Korzystanie z formuły tablicowej
   2. Wykorzystanie funkcji SUMA.ILOCZYNÓW
   3. Wykorzystanie funkcji BD.SUMA
  11. Sposób 83. Wszystkie Znajdowanie n-tego wystąpienia wartości
  12. Sposób 84. Wszystkie Nadawanie dynamicznego charakteru funkcji Excela SUMY.POŚREDNIE
  13. Sposób 85. Wszystkie Dodawanie rozszerzeń dat
  14. Sposób 86. Wszystkie Przekształcanie liczb ze znakiem minus z prawej strony na liczby rozpoznawane przez Excela
  15. Sposób 87. Wszystkie Wyświetlanie ujemnych wartości godzinowych
   1. Metoda 1. Zmiana domyślnego systemu daty Excela
   2. Metoda 2. Użycie funkcji TEKST
   3. Metoda 3. Użycie formatu niestandardowego
  16. Sposób 88. Wszystkie Używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO względem kilku tabel
  17. Sposób 89. Wszystkie Prezentowanie sumy czasu jako liczby dni, godzin i minut
  18. Sposób 90. Wszystkie Ustalanie liczby wystąpień podanych dni w miesiącu
  19. Sposób 91. Wszystkie Tworzenie megaformuł
  20. Sposób 92. Wszystkie Sposób na megaformuły odwołujące się do innych skoroszytów
  21. Sposób 93. Wszystkie Zastępowanie wielu funkcji Excela przez jedną z funkcji bazy danych
   1. Wykorzystanie funkcji BD.ILE do filtrowania względem dwóch kryteriów
   2. Umożliwianie zmieniania operatorów porównania
  22. Sposób 94. Wszystkie Wyciąganie określonych wyrazów z łańcucha znaków
   1. Uzyskiwanie ostatniego wyrazu
   2. Uzyskiwanie pierwszego wyrazu
   3. Uzyskanie n-tego wyrazu
  23. Sposób 95. Wszystkie Liczenie wyrazów w komórce lub zakresie komórek
   1. Funkcja PODSTAW
   2. Funkcja DŁ
   3. Złączenie obu funkcji
   4. Sposób na sposób
  24. Sposób 96. Wszystkie Zwracanie w komórce nazwy arkusza
   1. Tworzenie listy nazw arkuszy
   2. Wyciągnięcie jedynie nazw arkuszy
   3. Używanie listy w formułach
   4. Uczynienie z zakresu adresów zmiennej
  25. Sposób 97. Wszystkie Sumowanie komórek z wieloma warunkami
   1. Funkcja SUMA.JEŻELI
   2. Funkcja BD.SUMA
   3. Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
   4. Funkcje SUMA i JEŻELI
  26. Sposób 98. Wszystkie Obliczanie komórek z wieloma kryteriami
   1. Formuły tablicowe
   2. Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
  27. Sposób 99. Wszystkie Obliczanie zmiennej (progresywnej) skali podatkowej
   1. Wykorzystanie funkcji SUMA oraz JEŻELI
   2. Wykorzystanie formuły z funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO
   3. Wykorzystanie funkcji własnej użytkownika
  28. Sposób 100. Wszystkie Dodawanie i odejmowanie miesięcy od daty
   1. Funkcja EDATE
   2. Bez używania funkcji EDATE
  29. Sposób 101. Wszystkie Odnajdywanie ostatniego dnia w dowolnym miesiącu
   1. Korzystanie z formuł
   2. Korzystanie z funkcji EOMONTH
   3. Korzystanie z funkcji użytkownika
  30. Sposób 102. Wszystkie Obliczanie wieku osoby
  31. Sposób 103. Wszystkie Zwracanie dnia tygodnia podanej daty
   1. Pobieranie dnia tygodnia jako liczby
   2. Zwracanie dnia tygodnia jako nazwy dnia
   3. Zwracanie dnia tygodnia jako tekstu
  32. Sposób 104. Wszystkie Szacowanie równania tekstowego
  33. Sposób 105. Wszystkie Wyszukiwanie z poziomu komórki
   1. Funkcje WYBIERZ oraz PODAJ.POZYCJĘ
   2. Utrzymywanie formuły tak, by była przejrzysta i globalna
   3. Skala wyszukiwania
 12. 7. Sposoby na makra: Sposoby 106. – 134.
  1. Sposób 106. Wszystkie Przyspieszanie wykonania kodu przez wyłączenie migotania ekranu
  2. Sposób 107. Wszystkie Uruchamianie makra o określonym czasie
  3. Sposób 108. Wszystkie Używanie nazw kodowych jako odwołań do arkuszy w skoroszytach Excela
  4. Sposób 109. Wszystkie Łatwe przypisywanie makr do przycisków
  5. Sposób 110. Wszystkie Wyświetlanie okienek powitalnych
  6. Sposób 111. Wszystkie Wyświetlanie komunikatu „Proszę czekać”
  7. Sposób 112. Wszystkie Umieszczanie lub usuwanie z wybieranych komórek symbolu zaznaczenia
  8. Sposób 113. Wszystkie Zliczanie lub sumowanie komórek o określonym kolorze cieniowania
  9. Sposób 114. Wszystkie Dodawanie do skoroszytów Excela kontrolki kalendarza
  10. Sposób 115. Wszystkie Zabezpieczenie hasłem i odbezpieczanie wszystkich arkuszy Excela w jednym ruchu
  11. Sposób 116. Wszystkie Odczytywanie nazwy i ścieżki skoroszytu
  12. Sposób 117. <2007 Radzenie sobie z ograniczeniem pozwalającym zdefiniować jedynie trzy warunki formatowania warunkowego
  13. Sposób 118. Wszystkie Wykonywanie procedur w zabezpieczonych arkuszach
  14. Sposób 119. Wszystkie Udostępnianie makr
   1. Dodawanie elementu menu (<2007)
  15. Sposób 120. Wszystkie Kasowanie wierszy w oparciu o warunek
   1. Za pomocą filtra automatycznego
   2. Bez używania filtra automatycznego
  16. Sposób 121. Wszystkie Śledzenie i raportowanie zmian w Excelu
   1. Śledzenie zmian na określonym arkuszu
   2. Śledzenie zmian na wszystkich arkuszach jednego skoroszytu
  17. Sposób 122. Wszystkie Automatyczne wpisywanie do komórki daty lub godziny przy wpisywaniu danych
  18. Sposób 123. 2003 2000 Tworzenie listy odnośników do skoroszytów
   1. Kod
   2. Uruchomienie sposobu
  19. Sposób 124. Wszystkie Zaawansowane wyszukiwanie
   1. Formularz użytkownika
   2. Kod
   3. Uruchomienie sposobu
  20. Sposób 125. Wszystkie Znajdowanie liczby z podanego zakresu
   1. Kod
   2. Uruchomienie sposobu
  21. Sposób 126. Wszystkie Zamiana odwołań w formułach ze względnych na bezwzględne
   1. Mniej skomplikowane formuły
   2. Duże formuły lub formuły tablicowe
  22. Sposób 127. Wszystkie Nazywanie skoroszytu tekstem z komórki
   1. Kod
   2. Uruchomienie sposobu
  23. Sposób 128. <2007 Ukrywanie i przywracanie pasków narzędzi w Excelu
   1. Dołączanie paska narzędzi do skoroszytu
   2. Kodowanie pokazywania i przywracania paska narzędzi
  24. Sposób 129. Wszystkie Sortowanie arkuszy
   1. Kod
   2. Uruchomienie sposobu
  25. Sposób 130. Wszystkie Zabezpieczanie arkusza hasłem przed przeglądaniem
   1. Kod
   2. Uruchomienie sposobu
  26. Sposób 131. Wszystkie Zamiana tekstu na wielkie litery lub na nazwy własne
   1. Kod
   2. Uruchomienie sposobu
  27. Sposób 132. Wszystkie Wymuszanie, aby tekst był pisany wielką literą lub jak nazwy własne
   1. Kod
   2. Uruchomienie sposobu
   3. Sposób na sposób
  28. Sposób 133. Wszystkie Blokowanie reagowania na wielkie litery w kodzie VBA
   1. Funkcja Ucase
   2. Opcja Option Compare Text
  29. Sposób 134. Wszystkie Wyświetlanie kryterium filtra automatycznego
 13. 8. Sposoby na współpracę różnych aplikacji: Sposoby 135. – 138.
  1. Sposób 135. Wszystkie Importowanie danych z Accessa 2007 do Excela 2007
   1. Kod
   2. Uruchomienie sposobu
  2. Sposób 136. 2007 Odczytywanie danych z zamkniętych skoroszytów
   1. Excel 2007 i Windows Vista
   2. Windows XP (2003)
  3. Sposób 137. 2007 2003 Automatyzacja Worda z poziomu Excela
   1. Kod
   2. Uruchamianie sposobu
  4. Sposób 138. 2007 2003 Automatyzacja Outlooka z poziomu Excela
   1. Kod
   2. Uruchamianie sposobu
 14. Indeks
 15. Kolofon
 16. Copyright