Rozdział 2. Polecenia JOIN, UNION oraz VIEW: Sposoby 7. – 14.

W celu powiązania ze sobą dwóch tabel wykorzystać możemy złączenie. Często wynika ono z zastosowania odwołania do klucza zewnętrznego. Załóżmy na przykład, iż dysponujemy tabelą pracownik, zawierającą kolumnę z numerami id poszczególnych wydziałów dla każdego z pracowników. Aby wyświetlić nazwy wydziałów przypisanych pracownikom, możemy posłużyć się poleceniem JOIN:

SELECT pracownik.nazwa, wydzial.nazwa
  FROM pracownik JOIN wydzial ON (pracownik.wydzial=wydzial.id)

Domyślnie wybierane jest złączenie INNER JOIN. Istnieją również inne rodzaje złączeń: LEFT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN oraz CROSS JOIN. Wszystkie opisano w niniejszym rozdziale.

Dwie tabele można połączyć również za pomocą polecenia ...

Get 100 sposobów na SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.