Rozdział 3. Obsługa tekstu: Sposoby 15. – 18.

SQL posiada liczne narzędzia służące do obsługi tekstu. Za pomocą standardowych funkcji możemy wydzielać fragmenty ciągów znaków. Podstawowe operatory, takie jak LIKE i || czy CONCAT (konkatenacja) w zupełności wystarczają do tworzenia standardowych kwerend. Istnieją jednak również bardziej egzotyczne narzędzia, takie jak indeksowanie całego tekstu czy mieszanie ciągów znaków. Umożliwiają one tworzenie efektywniejszego i bardziej zwięzłego kodu.

Sposób 15. Wyszukiwanie słów kluczowych bez użycia operatora LIKE

image with no caption

Za pomocą operatora LIKE możemy przeprowadzać proste operacje polegające na wyszukiwaniu słów. ...

Get 100 sposobów na SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.