Rozdział 3. Sprawdzanie poprawności: Sposoby 22. – 27.

Sprawdzanie poprawności danych dostarczanych w formularzach przez użytkowników sieciowych jest ważnym krokiem w procesie wymiany danych z użytkownikami. Aplikacje sieciowe nie powinny wysyłać przez Sieć pustych informacji z formularza lub pól zawierających dane nieliczbowe, gdy wymagane są dane liczbowe (na przykład numer karty kredytowej lub kod pocztowy). W celu uniknięcia takich sytuacji JavaScript udostępnia możliwość implementacji sprawdzania po stronie klienta: formularz może dokonać samodzielnego sprawdzenia, zanim kod połączy się z serwerem i wyśle dane. Klient przedstawia tutaj pierwszy poziom sprawdzania poprawności, który może zostać zaimplementowany przez aplikację. Drugi poziom ...

Get 80 sposobów na Ajax now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.