Rozdział 11. Projektowanie zaawansowanych raportów

Wpoprzednim rozdziale nauczyłeś się tworzyć proste raporty — ładnie sformatowane wydruki, porządkujące informacje w tabeli. Proste raporty są świetnym sposobem tworzenia wydruków znacznie ładniejszych niż wydruki arkusza danych. Jak dowiedziałeś się w poprzednim rozdziale, proste raporty umożliwiają dokładne sformatowanie zawartości, pozwalające na podkreślenie istotnych kolumn i wierszy, a także dobrze radzą sobie z długim tekstem — nie obcinają danych ani nie marnują miejsca.

Proste raporty są świetnym narzędziem, ale nie da się ukryć, że są aż nazbyt proste. Ich głównym ograniczeniem jest struktura. Niezależnie od tego, w jaki sposób sformatujesz dane w prostym raporcie, wciąż będą przedstawiane ...

Get Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.