Rozdział 6. Programowe przetwarzanie danych

Wygoda pracy z danymi oraz ogólna funkcjonalność bazy danych drastycznie rośnie w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych może się odbywać na drodze programowej. Korzystając z VBA oraz innych środowisk programistycznych, deweloperzy mogą tworzyć złożone aplikacje przetwarzające dane w bardzo wyrafinowany sposób, daleko wykraczający poza możliwości, jakie oferują standardowe kwerendy wybierające i funkcjonalne.

W tym rozdziale omówimy szereg przykładów ilustrujących sposoby wykorzystania podprogramów do zwiększania funkcjonalności aplikacji. Przedstawimy różnorodne metody zastosowania tablic, koncentrując się zwłaszcza na tablicach wielowymiarowych oraz sortowaniu danych przechowywanych w takich tablicach. ...

Get Access. Analiza danych. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.