O'Reilly logo

Access. Analiza danych. Receptury by Wayne S. Freeze, Ken Bluttman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Programowe przetwarzanie danych

Wygoda pracy z danymi oraz ogólna funkcjonalność bazy danych drastycznie rośnie w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych może się odbywać na drodze programowej. Korzystając z VBA oraz innych środowisk programistycznych, deweloperzy mogą tworzyć złożone aplikacje przetwarzające dane w bardzo wyrafinowany sposób, daleko wykraczający poza możliwości, jakie oferują standardowe kwerendy wybierające i funkcjonalne.

W tym rozdziale omówimy szereg przykładów ilustrujących sposoby wykorzystania podprogramów do zwiększania funkcjonalności aplikacji. Przedstawimy różnorodne metody zastosowania tablic, koncentrując się zwłaszcza na tablicach wielowymiarowych oraz sortowaniu danych przechowywanych w takich tablicach. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required