Wytwarzanie sterowane testami

Przygotowujemy dobrze zaprojektowany, przetestowany i uporządkowany kod w małych, łatwych do sprawdzenia fragmentach.

Jak mówi żart: „Języki programistyczne tak naprawdę potrzebują instrukcji RTOCM — rób to, o czym myślę, a nie to, co mówię”.

Programowanie jest trudne. Wymaga ciągłej perfekcji przez miesiące i lata pracy. W najlepszym przypadku pomyłki prowadzą do powstania kodu, który się nie kompiluje. W najgorszym — do błędów czekających w ukryciu, by ujawnić się w momencie, w którym spowodują największe szkody.

Ludzie rzadko pracują perfekcyjnie. Nie dziwi więc, że oprogramowanie zwykle ma błędy.

Czyż nie byłoby przydatne narzędzie, które informowałoby o pomyłkach programistycznych bezpośrednio ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.