O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wytwarzanie sterowane testami

Przygotowujemy dobrze zaprojektowany, przetestowany i uporządkowany kod w małych, łatwych do sprawdzenia fragmentach.

Jak mówi żart: „Języki programistyczne tak naprawdę potrzebują instrukcji RTOCM — rób to, o czym myślę, a nie to, co mówię”.

Programowanie jest trudne. Wymaga ciągłej perfekcji przez miesiące i lata pracy. W najlepszym przypadku pomyłki prowadzą do powstania kodu, który się nie kompiluje. W najgorszym — do błędów czekających w ukryciu, by ujawnić się w momencie, w którym spowodują największe szkody.

Ludzie rzadko pracują perfekcyjnie. Nie dziwi więc, że oprogramowanie zwykle ma błędy.

Czyż nie byłoby przydatne narzędzie, które informowałoby o pomyłkach programistycznych bezpośrednio ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required