Prosty projekt

Tworzymy projekty, które łatwo modyfikować i konserwować.

Perfekcję osiągamy nie wtedy, kiedy nie można już niczego dodać, ale wtedy, kiedy nie można niczego usunąć. — Antoine de Saint-Exupéry, autor książki Mały książę

Każdy bystry głupiec może sprawić, że rzeczy będą większe, bardziej złożone i potężniejsze. Działanie w przeciwnym kierunku wymaga odrobiny geniuszu i wielkiej odwagi. — Albert Einstein

W czasie pisania kodu programiści używający zwinnego podejście często zatrzymują się i zastanawiają: „Jakie jest najprostsze rozwiązanie?”. Czasem wydają się ogarnięci obsesją na punkcie prostoty. Zamiast przewidywać zmiany i zapewniać miejsca umożliwiające rozszerzanie oraz punkty współdziałania z wtyczkami, tworzą ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.