O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 7.

Prostota i projektowanie przyrostowe w XP

Nie jestem wybitnym programistą. Jestem jedynie dobrym programistą o wyjątkowo dobrych nawykach.

— Kent Beck, twórca XP

Cele stawiane XP wykraczają poza zapewnienie lepszej pracy zespołu. Większy cel, w którego osiągnięciu mają pomagać techniki, wartości i zasady XP, to pomoc zespołowi w budowaniu oprogramowania umożliwiającego łatwe rozszerzanie i modyfikowanie. XP ma pomagać zespołom w pracy, planowaniu i wspólnym rozwoju w środowisku, w którym zmiany są akceptowane i oczekiwane.

Wprowadzenie XP to nie tylko zastosowanie programowania w parach w celu zapewnienia ciągłych przeglądów kodu lub programowania sterowanego testami, aby zwiększyć pokrycie kodu testami. Wyższa jakość oprogramowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required