Usługi sieciowe a bezpieczeństwo

Podobnie jak sama Sieć, także i usługi sieciowe nie były tworzone z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. I podobnie jak w przypadku Sieci, także i teraz, gdy pojawiła się taka konieczność, podejmowane są wysiłki mające na celu zabezpieczanie usług sieciowych.

W przypadku usług sieciowych kluczowym zagadnieniem jest to, że usługi chcą się wzajemnie ze sobą komunikować. Zostały one zaprojektowane po to, by ich używać — wielokrotnie i na różne sposoby. Usługi reklamują się i zachęcają do skorzystania z udostępnianych możliwości funkcjonalnych. A zatem, kiedy najważniejsze jest wzajemne komunikowanie się ze sobą, implementowanie czegokolwiek, co przeszkadzałoby w tej komunikacji — w tym mechanizmów ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.