Wtyczki, rozszerzenia i programy dodatkowe

Wtyczka (ang. plug-in) to komponent aplikacji zwiększający jej możliwości funkcjonalne. W przypadku przeglądarek WWW dostępne są wtyczki zwiększające możliwości programowe, kontrolki ActiveX, aplety Javy, filmy Flash oraz wiele innych. W dalszej części rozdziału zostaną przedstawione najbardziej popularne z tych technologii oraz związane z nimi zagadnienia bezpieczeństwa.

ActiveX

Kontrolki ActiveX są komponentami, które można pobierać z WWW i które działają w przeglądarce Microsoft Internet Explorer. Można je pisać w wielu językach programowania, takich jak C, C++, C#, Visual Basic oraz Java (J#), jednak możliwości ich stosowania ograniczają się do systemu operacyjnego Windows i przeglądarki Internet ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.