XML

XML — eXtensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) — jest językiem znacznikowym służącym do strukturalnego opisywania informacji umieszczonych w dokumencie. XML z powodzeniem może być czytany i rozumiany przez ludzi, dzięki czemu jest atrakcyjny z punktu widzenia tworzenia i integracji aplikacji. XML uzyskuje strukturalność dzięki temu, że jego dokumenty zawierają zarówno dane, jak i metadane, opisujące zawartość.

Niemal wszystkie dokumenty mają jakąś strukturę, dlatego też XML jest doskonałym sposobem, aby stworzyć jeden wspólny format i ustandaryzować tę strukturę. W przypadku aplikacji internetowych XML jest preferowanym sposobem wymiany danych i służy jako podstawa wielu różnych protokołów i formatów wymiany danych.

Sam ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.