Rozdział 1. Przygotowania do wdrażania Ajaksa

Ajax umożliwia dodawanie do aplikacji sieciowych natychmiastowych informacji zwrotnych i zapewnianie ich elastyczności na niedostępnym dotąd poziomie. Czasy, kiedy formularze na stronach internetowych dawały wyniki dopiero po przesłaniu ich na serwer, powoli odchodzą w przeszłość. To samo dotyczy statycznych stron internetowych z niezmiennym kodem HTML (ang. Hypertext Markup Language), który umożliwia tylko odczyt i nie reaguje na działania użytkownika. Obecnie projektanci mogą bezpośrednio na stronie udostępniać funkcjonalność, która kiedyś wymagała przesłania strony na serwer i z powrotem.

Za pomocą Ajaksa komponenty strony można w razie potrzeby zwijać, rozwijać oraz wypełniać na żądanie, a prezentowanie ...

Get Ajax. Implementacje now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.