O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Przygotowania do wdrażania Ajaksa

Ajax umożliwia dodawanie do aplikacji sieciowych natychmiastowych informacji zwrotnych i zapewnianie ich elastyczności na niedostępnym dotąd poziomie. Czasy, kiedy formularze na stronach internetowych dawały wyniki dopiero po przesłaniu ich na serwer, powoli odchodzą w przeszłość. To samo dotyczy statycznych stron internetowych z niezmiennym kodem HTML (ang. Hypertext Markup Language), który umożliwia tylko odczyt i nie reaguje na działania użytkownika. Obecnie projektanci mogą bezpośrednio na stronie udostępniać funkcjonalność, która kiedyś wymagała przesłania strony na serwer i z powrotem.

Za pomocą Ajaksa komponenty strony można w razie potrzeby zwijać, rozwijać oraz wypełniać na żądanie, a prezentowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required