O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Przestrzeń — ostateczna granica

Zarządzanie przestrzenią współczesnych stron internetowych obejmuje cztery aspekty: obszar zajmowany przez każdy element, rozmieszczenie elementów w poziomym i pionowym układzie strony, ich pozycje w warstwach strony oraz to, czy poszczególne elementy są w danej chwili widoczne.

Przed pojawieniem się stylów CSS i języka JavaScript przestrzeń stron internetowych była statyczna. Można było użyć elastycznego kontenera, na przykład tabel HTML dostosowujących się do rozmiaru okna przeglądarki, jednak nie było żadnych innych możliwości. Jeśli programista używał formularza z dużą liczbą pól, mógł albo umieścić je wszystkie na jednej długiej stronie, albo rozbić formularz na wiele stron i aktualizować dane we ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required