O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Ajax — po części rewolucja, po części ewolucja, a zdaniem niektórych tylko slogan reklamowy. Ajax to ogólne pojęcie, które obejmuje szereg technologii:

  • języki oparte na znacznikach, takie jak HTML, XHTML, XML i SVG;

  • język JavaScript;

  • języki CSS i XSLT;

  • w końcu — choć nie są najmniej istotne — obiekty przeglądarek, włączając w to obiekt canvas oraz obiekt, który stanowi istotę Ajaksa: XMLHttpRequest.

Choć wzrost zainteresowania Ajaksem miał miejsce stosunkowo niedawno, większość związanych z nim technologii jest dostępna od około 10 lat. Z czego wynika ich obecna popularność?

Ajax to coś więcej niż zbiór technologii. Jego zastosowanie wiąże się z rozwojem stron i aplikacji internetowych w nowym kierunku. Programiści planowali to już wcześniej, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required