Rozdział 7. Działania dynamiczne

Przy użyciu technologii opisanych do tej pory możemy już zmieniać wygląd i komunikować się z serwerem. Co jednak może wyzwalać takie operacje? Aplikacje Ajax zwykle są sterowane z poziomu przeglądarki, dlatego właśnie tam rozpoczynają się różne działania. Mówiąc ogólnie, są dwa sposoby wyzwalania operacji: Działania użytkownika, takie jak kliknięcie myszą czy wciśnięcie klawisza, oraz Planowanie, które pozwala zaplanować wykonanie operacji w określonym momencie. Niniejszy rozdział opisuje obie te możliwości.

Działania użytkownika

image with no caption

Działanie, Zmiana, Kliknięcie, Kontrola, DHTML, DOM, Zdarzenia, Klawiatura, Mysz, Ruch, ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.