O'Reilly logo

Ajax. Wzorce projektowe by Michael Mahemoff

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Funkcjonalność

Niniejszy rozdział zawiera wiele wzorców wysokiego poziomu, które w większym stopniu dotyczą rozbudowanej funkcjonalności niż modyfikacji interfejsu użytkownika. Z powodu barier technicznych omawiane tu rozwiązania nie były do tej pory szeroko stosowane w internecie, jednak dzięki technologiom Ajaksa można obejść dotychczasowe ograniczenia.

Leniwa rejestracja dotyczy zarządzania cyklem życia profilu użytkownika. Zamiast dwuwartościowego podejścia typu „jesteś zalogowany lub nie” w leniwej rejestracji zaleca się stopniowe pobieranie danych uwierzytelniających oraz informacji o użytkowniku. Z poprzednim wzorcem wiąże się Bezpośrednie logowanie, które pozwala użytkownikom bezpiecznie logować się bez konieczności odświeżania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required