O'Reilly logo

Algorytmy. Almanach by Stanley Selkow, Gary Pollice, George T. Heineman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Geometria obliczeniowa

Przegląd

Przedstawiamy tutaj zbiór problemów z dziedziny geometrii obliczeniowej. Wieloma z nich matematycy zajmowali się już przed kilkoma wiekami. Od lat siedemdziesiątych XX w. za geometrię obliczeniową uważa się systematyczne badania algorytmów geometrycznych i struktur danych, które umożliwiają ich efektywne wykonywanie. Algorytmy te rozwiązują wiele problemów z rzeczywistego świata; niektóre z nich zostaną tutaj zaprezentowane. Zbyt często struktury danych i algorytmy przedstawiane w tym rozdziale uważa się za „zbyt zaawansowane”, aby włączać je do programów nauczania niższych lat. Zawodowcy trudniący się pisaniem programów z powodzeniem mogą się jednak nauczyć tych struktur i zasad działania algorytmów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required