Rozdział 13. Nauka o danych i strategia biznesowa

Podstawowe pojęcia: Nasze zasady jako podstawa sukcesu firmy działającej na podstawie danych; Zdobywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej za pomocą nauki o danych; Znaczenie dbałości o potencjał nauki o danych.

W tym rozdziale omówimy interakcję między nauką o danych i strategią biznesową, uwzględniając ogólny punkt widzenia na temat selekcjonowania problemów, które należy rozwiązywać za pomocą nauki o danych. Wiemy, że podstawowe koncepcje nauki o danych pozwalają nam wnikliwie studiować kwestie strategiczne. Pokażemy także, w jaki sposób zbiór koncepcji, jako całość, może być przydatny w analizowaniu taktycznych decyzji biznesowych, takich jak ocena propozycji projektów z zakresu nauki o ...

Get Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.