Przedmowa

Książka Analiza danych w biznesie przeznaczona jest dla kilku rodzajów czytelników:

  • Dla biznesmenów, którzy będą pracować z badaczami danych, zarządzając projektami z zakresu nauki o danych lub inwestując w przedsięwzięcia związane z nauką o danych.

  • Dla deweloperów, którzy będą wdrażać rozwiązania oparte na nauce o danych.

  • Dla przyszłych badaczy danych.

To nie jest książka o algorytmach i nie jest ona zamiennikiem książki na ten temat. Celowo unikaliśmy przy jej pisaniu podejścia opartego na algorytmach. Uważamy, że istnieje stosunkowo niewielki zbiór najważniejszych zasad, które leżą u podstaw technik wydobywania użytecznej wiedzy z danych. Zasady te służą jako fundament wielu znanych algorytmów eksploracji danych. Co więcej, zasady te ...

Get Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.