O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Komunikacja wątków

W aplikacjach wielowątkowych zadania mogą działać równolegle i współpracować w celu uzyskania rezultatów. Dlatego wątki muszą być w stanie komunikować się, aby umożliwić prawdziwe asynchroniczne przetwarzanie. W systemie Android znaczenie komunikacji wątków zostało zaakcentowane w charakterystycznym dla platformy mechanizmie Handler/Looper (procedura obsługi/procedura zapętlania). Na tym mechanizmie oraz tradycyjnych technikach Javy skupimy się w tym rozdziale. Rozdział obejmuje:

  • przekazywanie danych przez jednokierunkowe potoki danych;

  • komunikację za pomocą pamięci współdzielonej;

  • implementację wzorca konsument – producent za pomocą interfejsu BlockingQueue;

  • operacje na kolejkach komunikatów;

  • wysyłanie zadania z powrotem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required