Rozdział 4. Komunikacja wątków

W aplikacjach wielowątkowych zadania mogą działać równolegle i współpracować w celu uzyskania rezultatów. Dlatego wątki muszą być w stanie komunikować się, aby umożliwić prawdziwe asynchroniczne przetwarzanie. W systemie Android znaczenie komunikacji wątków zostało zaakcentowane w charakterystycznym dla platformy mechanizmie Handler/Looper (procedura obsługi/procedura zapętlania). Na tym mechanizmie oraz tradycyjnych technikach Javy skupimy się w tym rozdziale. Rozdział obejmuje:

  • przekazywanie danych przez jednokierunkowe potoki danych;

  • komunikację za pomocą pamięci współdzielonej;

  • implementację wzorca konsument – producent za pomocą interfejsu BlockingQueue;

  • operacje na kolejkach komunikatów;

  • wysyłanie zadania z powrotem ...

Get Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.