O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Zarządzanie pamięcią

Wycieki pamięci (ang. memory leaks) mogą być bardzo szkodliwe dla strategii Twojej aplikacji, ponieważ nie tylko prowadzą do awarii aplikacji, ale także wpływają na wydajność całego urządzenia i będą ją stale obniżać. Spora część tego rozdziału poświęcona jest kwestii tła (ang. background), ponieważ aby zapobiec wyciekom, musisz zrozumieć, jak ogólnie system Android może ich doświadczać, a szczególnie to, jak wątki i komunikacja między wątkami mogą je powodować. Jednak w tym rozdziale omówimy strategie zarządzania ryzykiem wycieków pamięci związanych z wątkowaniem poprzez prawidłowe projektowanie i obsługę cyklu życia.

Wycieki pamięci mogą występować w różnych sytuacjach przy każdej technice asynchronicznej stosowanej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required