Rozdział 6. Zarządzanie pamięcią

Wycieki pamięci (ang. memory leaks) mogą być bardzo szkodliwe dla strategii Twojej aplikacji, ponieważ nie tylko prowadzą do awarii aplikacji, ale także wpływają na wydajność całego urządzenia i będą ją stale obniżać. Spora część tego rozdziału poświęcona jest kwestii tła (ang. background), ponieważ aby zapobiec wyciekom, musisz zrozumieć, jak ogólnie system Android może ich doświadczać, a szczególnie to, jak wątki i komunikacja między wątkami mogą je powodować. Jednak w tym rozdziale omówimy strategie zarządzania ryzykiem wycieków pamięci związanych z wątkowaniem poprzez prawidłowe projektowanie i obsługę cyklu życia.

Wycieki pamięci mogą występować w różnych sytuacjach przy każdej technice asynchronicznej stosowanej ...

Get Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.