O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Wiązanie zadania w tle z wątkiem interfejsu użytkownika za pomocą klasy AsyncTask

Jak opisano wcześniej, najważniejszą funkcją zadań asynchronicznych w systemie Android jest uwolnienie wątku interfejsu użytkownika od długotrwałych operacji. Wymaga to zdefiniowania środowiska wykonywania, utworzenia zadania do wykonania długotrwałej operacji oraz określenia sposobu komunikacji pomiędzy wątkiem interfejsu użytkownika a wątkami działającymi w tle. Wszystkie te właściwości są zhermetyzowane w klasie AsyncTask, aby jak najbardziej ułatwić wykonywanie asynchroniczne.

W tym rozdziale szczegółowo omówiono klasę AsyncTask i pokazano, jak sprawnie radzi sobie ona z wykonywaniem zadań w tle. Wzięto jednak również pod uwagę pułapki, na które należy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required