O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Usługi

System Android zapewnia komponent Service (usługa) do uruchamiania operacji, które są niewidoczne dla użytkownika i które powinny być udostępniane innym aplikacjom. Ten rozdział koncentruje się na wykonywaniu asynchronicznym z wykorzystaniem komponentu Service, choć sam w sobie nie jest on środowiskiem wykonywania asynchronicznego. Komponent Service działa w wątku interfejsu użytkownika, więc może pogorszyć responsywność i wywoływać błędy ANR (brak odpowiedzi aplikacji), choć nie wchodzi bezpośrednio w interakcje z interfejsem użytkownika. Mimo to komponent Service w połączeniu z wykonawcą asynchronicznym jest potężnym narzędziem do wykonywania zadań w tle.

Dlaczego warto wykorzystać komponent Service do wykonywania asynchronicznego? ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required