8.11. Klasa AboutBox do wielokrotnego użytku

Daniel Fowler

Problem

W aplikacjach często stosuje się okno O programie. Warto uniknąć konieczności tworzenia takiego okna od nowa w każdym rozwijanym programie.

Rozwiązanie

Należy napisać klasę AboutBox, którą można umieścić w każdej nowej aplikacji.

Omówienie

W każdym systemie operacyjnym w programach może znajdować się opcja O programie. Poświęcony jest jej wpis w Wikipedii, http://en.wikipedia.org/wiki/About_box. Okno O programie jest przydatne w kontekście udzielania pomocy technicznej:

„Dzień dobry, w aplikacji występuje problem”.

„Czy może pan wcisnąć przycisk O programie i podać numer wersji?”

Ponieważ okno O programie jest potrzebne w różnych aplikacjach, warto utworzyć gotową ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.