8.7. Tworzenie obrotowego mechanizmu wybierania (podobnego do tego z iPhone’ów)

Wagied Davids

Problem

Programista chce utworzyć komponent interfejsu użytkownika służący do wybierania opcji. Komponent ma przypominać obrotowy mechanizm wybierania z iPhone’ów.

Rozwiązanie

Można utworzyć obrotowy mechanizm wybierania za pomocą kontrolki Android-Wheel udostępnianej przez niezależną firmę. Jest to androidowa kontrolka podobna do obrotowego mechanizmu wybierania z iPhone’ów.

Omówienie

Kontrolkę Android-Wheel można pobrać ze strony http://code.google.com/p/android-wheel/. Niestety, aby ją zainstalować, nie wystarczy umieścić pliku JAR w katalogu libs.

Ponieważ zasoby potrzebne do wyświetlania komponentów muszą znajdować się w katalogu ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.