5.4. Pisanie zdalnej usługi na Android

Rupesh Chavan

Problem

Programista chce napisać zdalną usługę i korzystać z niej w innej aplikacji.

Rozwiązanie

Android pozwala utworzyć interfejs API oparty na języku AIDL. Taki interfejs należy zastosować po stronie klienta i w usłudze, aby umożliwić kontakt między tymi komponentami w ramach komunikacji międzyprocesowej (ang. inter-process communication — IPC).

Omówienie

Komunikacja IPC to ważne narzędzie w modelu programowania obowiązującym w Androidzie. W ramach komunikacji IPC dostępne są dwa mechanizmy:

  • komunikacja oparta na intencjach;

  • komunikacja oparta na zdalnych usługach.

W tej recepturze omówiono komunikację opartą na zdalnych usługach. Ten androidowy mechanizm pozwala tworzyć ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.