4.11. Korzystanie z klasy AsyncTask do wykonywania operacji w tle

Johan Pelgrim

Problem

Programista chce wykonywać długotrwałe operacje lub wczytywać zasoby z sieci, a jednocześnie wyświetlać informacje o postępie i wyniki w interfejsie użytkownika.

Rozwiązanie

Należy zastosować klasy AsyncTask i ProgressDialog.

Omówienie

Wprowadzenie

W punkcie Processes and Threads poradnika Android Dev Guide wyjaśniono, że nigdy nie należy blokować wątku interfejsu użytkownika ani manipulować androidowym interfejsem użytkownika poza wątkiem odpowiedzialnym za ten interfejs. Niestosowanie się do tych zaleceń prowadzi do problemów.

Można jednak uruchamiać procesy w tle i aktualizować interfejs użytkownika w odpowiedzialnym za niego wątku ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.