4.3. Wysyłanie e-maili z poziomu widoku

Wagied Davids

Problem

Aplikacja ma umożliwiać wysyłanie z poziomu widoku e-maili z tekstem lub obrazkami.

Rozwiązanie

Przeznaczone do wysłania dane należy przekazać do klienta pocztowego jako parametr, posługując się intencją.

Omówienie

Aby z poziomu widoku przesłać tekst pocztą elektroniczną, wystarczy wykonać stosunkowo proste operacje. Oto one:

  1. Zmodyfikuj plik AndroidManifest.xml, aby umożliwić nawiązywanie połączeń internetowych, co pozwoli na wysyłanie e-maili. Potrzebny kod pokazano na Przykład 4-1.

  2. Utwórz warstwę prezentacji z przyciskiem E-mail, który użytkownik może kliknąć. Kod układu znajdziesz na Przykład 4-2. Łańcuchy znaków dla tego układu przedstawiono na Przykład 4-3 ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.