10.3. Używanie obiektu Gallery wraz z kontrolką ImageSwitcher

Nidhin Jose Davis

Problem

Programista chce utworzyć interfejs użytkownika do przeglądania kolekcji rysunków.

Rozwiązanie

Pożądany efekt można uzyskać dzięki zastosowaniu obiektu Gallery wraz z kontrolką ImageSwitcher.

Omówienie

Można wykorzystać obiekt Gallery (android.widget.Gallery) i kontrolkę ImageSwitcher (android.widget.ImageSwitcher) do utworzenia eleganckiej przeglądarki rysunków. Na Przykład 10-2 pokazano układ dla obiektu Gallery.

Przykład 10-2. Układ dla obiektu Gallery

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.