11.12. Praca z datami w bazie SQLite

Jonathan Fuerth

Problem

Wbudowana w Android baza SQLite3 obsługuje bezpośredni dostęp do dat i czasu — między innymi udostępnia przydatne operacje arytmetyczne na wartościach tego typu. Jednak pobieranie dat z bazy jest dość kłopotliwe. W interfejsie API Androida nie ma metody Cursor.getDate().

Rozwiązanie

Należy zastosować funkcję strftime() bazy SQLite do przekształcania między znacznikami czasu z bazy SQLite a reprezentacją używaną w interfejsie API Javy (czyli liczbą milisekund od początku “epoki”).

Omówienie

W tej recepturze przedstawiono zalety korzystania z dostępnych w bazie SQLite znaczników czasu w porównaniu z przechowywaniem w bazie wartości w milisekundach. Dowiesz się też, jak ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.