11.4. Wyświetlanie zawartości katalogu

Ian Darwin

Problem

Programista chce wyświetlić zawartość katalogu.

Rozwiązanie

Należy zastosować metody list() i listFiles() obiektu java.io.File.

Plik wczytany z zasobów aplikacji

Rysunek 11-1. Plik wczytany z zasobów aplikacji

Omówienie

Klasa java.io.File obejmuje kilka metod do obsługi katalogów. Aby zapisać zawartość bieżącego katalogu, wystarczy wywołać instrukcję:

String[] list = new File(".").list()

Jeśli chcesz utworzyć tablicę obiektów File, a nie łańcuchów znaków, wywołaj poniższe polecenie:

File[] list = new File(".").listFiles();

Wynik można wyświetlić w kontrolce ListView (zobacz „9.2. Używanie kontrolki ListView ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.