12.2. Wykonywanie operacji w momencie, gdy dzwoni telefon

Johan Pelgrim

Problem

Aplikacja ma wykonywać operacje na numerze osoby, która wykonała odbierane połączenie.

Rozwiązanie

Można zaimplementować odbiornik rozgłoszeniowy i odbierać akcję TelephonyManager.ACTION_PHONE_STATE_CHANGED.

Omówienie

Jeśli aplikacja ma wykonywać określone operacje w momencie, gdy dzwoni telefon, należy zaimplementować odbiornik rozgłoszeniowy (ang. broadcast receiver), który odbiera akcję TelephonyManager.ACTION_PHONE_STATE_CHANGED intencji. Jest to rozgłoszeniowa akcja intencji oznaczająca zmianę stanu połączenia telefonicznego w urządzeniu. Na Przykład 12-1 przedstawiono kod do przechwytywania odbieranych połączeń, a na Przykład 12-2 znajduje ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.