12.3. Przetwarzanie wychodzących połączeń telefonicznych

Johan Pelgrim

Problem

Aplikacja ma blokować niektóre połączenia lub zmieniać wybierany numer.

Rozwiązanie

Należy odbierać akcję Intent.ACTION_NEW_OUTGOING_CALL i ustawiać dane wynikowe w odbiorniku rozgłoszeniowym na nowy numer.

Omówienie

Aby przechwytywać połączenia przed ich nawiązaniem, należy zaimplementować odbiornik rozgłoszeniowy i odbierać akcję Intent.ACTION_NEW_OUTGOING_CALL. Ta receptura przypomina „12.2. Wykonywanie operacji w momencie, gdy dzwoni telefon”, jest jednak ciekawsza, ponieważ pozwala manipulować numerem telefonu!

Oto potrzebne kroki. Kod przedstawiono na Przykład 12-3.

1 Należy utworzyć klasę OutgoingCallInterceptor, pochodną od BroadcastReceiver ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.