12.8. Korzystanie z androidowej klasy TelephonyManager do pobierania informacji o urządzeniu

Pratik Rupwal

Problem

Programista chce uzyskać informacje związane z siecią i połączeniem telefonicznym.

Rozwiązanie

Należy zastosować standardową klasę TelephonyManager Androida do pobrania różnych danych na temat stanu sieci i połączenia telefonicznego.

Omówienie

Klasa TelephonyManager Androida udostępnia informacje na temat połączeń telefonicznych Androida. Pomaga uzyskać dane na temat lokalizacji komórki, numeru IMEI (ang. International Mobile Equipment Identity), dostawcy sieci itd.

Program z Przykład 12-8 jest dość długi, ale przedstawiono w nim większość możliwości androidowej klasy TelephonyManager. We własnych aplikacjach prawdopodobnie ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.