14.3. Tworzenie gry na Android za pomocą narzędzia AndEngine (Android-Engine)

Wagied Davids

Problem

Programista chce zaprojektować grę na Android za pomocą frameworku AndEngine.

Rozwiązanie

AndEngine (http://www.andengine.org/) to framework do tworzenia silników gier, przeznaczony do rozwijania gier na Android. Pierwotną wersję narzędzia opracował Nicholas Gramlich. Obecnie framework obejmuje wiele zaawansowanych funkcji, pozwalających tworzyć fantastyczne gry.

Omówienie

Na potrzeby tej receptury napisałem prostą grę w bilard z obsługą praw fizyki (uwzględniane są na przykład wskazania akcelometru) i zdarzeń dotykowych. Dotknięcie konkretnej bili i przeciągnięcie palcem powoduje uderzenie kuli w inne bile. Gra odpowiednio obsługuje ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.