16.12. Wyświetlanie ikony na warstwie bez korzystania z obiektów Drawable

Keith Mendoza

Problem

Programista chce wyświetlać warstwę w widoku MapView bez stosowania obiektów Drawable.

Rozwiązanie

Należy przesłonić funkcję draw() klasy ItemizedOverlay().

Omówienie

Aby zrozumieć tę recepturę, powinieneś wcześniej utworzyć przynajmniej przykładową aplikację „Witaj, MapView” z „16.1. Wprowadzenie — aplikacje wykorzystujące lokalizację”. Tu nie znajdziesz informacji o tym, które metody klasy ItemizedOverlay trzeba zaimplementować. Możesz pobrać kompletny kod źródłowy przykładowej aplikacji Nearby Metars 01.01.0.2, dlatego niektóre fragmenty kodu omawianych klas zostały pominięte.

Wprowadzenie

Aplikacja Nearby Metars w warstwie ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.