16.15. Obsługa długich kliknięć w widokach MapView

Roger Kind Kristiansen

Problem

W niektórych aplikacjach z mapami warto umożliwić użytkownikom wykonywanie operacji związanych z dowolnym punktem na mapie — na przykład poprzez menu kontekstowe. Umożliwienie użytkownikom długiego kliknięcia punktu jest jednym z najbardziej intuicyjnych sposobów na uzyskanie tego efektu, jednak Android nie oferuje wbudowanego rozwiązania tego problemu.

Rozwiązanie

Trzeba samodzielnie dodać potrzebny mechanizm. Najpierw utwórz klasę pochodną od MapView i zdefiniuj w niej własny interfejs OnLongpressListener, a także przesłoń metodę MapView.onTouchEvent() (należy umieścić w niej kod wykonywany po wykryciu długiego kliknięcia). Metoda onTouchEvent() wywoływana ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.