1.12. Aktualizowanie pakietu SDK Androida

Daniel Fowler

Problem

Pakiet SDK trzeba aktualizować, aby móc korzystać z najnowszych interfejsów API wciąż ewoluującej platformy Android.

Rozwiązanie

Za pomocą programu Android SDK Manager aktualizuj obecnie zainstalowane komponenty pakietu SDK i instaluj nowe komponenty. Dotyczy to także komponentów niezależnych producentów, przeznaczonych dla konkretnych urządzeń.

Omówienie

System operacyjny Android nieustannie się zmienia, a co za tym idzie, zmienia się też pakiet SDK Androida. Ciągły rozwój Androida wynika z:

  • prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w firmie Google;

  • rozwijania nowych, usprawnionych urządzeń przez producentów telefonów;

  • konieczności rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.