1.3. Tworzenie aplikacji „Witaj, świecie” z poziomu wiersza poleceń

Ian Darwin

Problem

Chcesz utworzyć nowy projekt na Android bez korzystania z wtyczki ADT dla środowiska Eclipse.

Rozwiązanie

Wykorzystaj narzędzie android z pakietu ADK (ang. Android Development Kit). Podaj w nim argument create project. Aby skonfigurować projekt, zastosuj też dodatkowe argumenty.

Omówienie

Android to — obok nazwy platformy — uruchamiane z wiersza poleceń narzędzie do tworzenia projektów, aktualizowania ich i zarządzania nimi. Aby zastosować to narzędzie, należy przejść do katalogu android-sdk-xxx lub skonfigurować zmienną PATH przez dodanie do niej podkatalogu tools ze wspomnianego folderu.

Następnie można utworzyć nowy projekt za pomocą instrukcji ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.