1.4. Tworzenie aplikacji „Witaj, świecie” w środowisku Eclipse

Ian Darwin

Problem

Użytkownik chce wykorzystać środowisko Eclipse do utworzenia aplikacji na Android.

Rozwiązanie

Zainstaluj środowisko Eclipse (http://www.eclipse.org/), pakiet SDK Androida (http://developer.android.com/sdk/index.html) i wtyczkę ADT (http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html). Utwórz projekt i zacznij pisanie aplikacji. Zbuduj ją, a następnie przetestuj w emulatorze z poziomu środowiska Eclipse.

Omówienie

Po zainstalowaniu wymienionych poniżej elementów możesz zacząć pracę. Oto potrzebne narzędzia:

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.