7.11. Ograniczanie wartości pola EditText za pomocą atrybutów oraz interfejsu TextWatcher

Daniel Fowler

Problem

Programista chce ograniczyć przedziały i typy wprowadzanych wartości.

Rozwiązanie

Należy zastosować odpowiednie atrybuty dla kontrolek EditText w układzie w formacie XML i wzbogacić te kontrolki przez zaimplementowanie interfejsu TextWatcher.

Omówienie

Jeśli aplikacja pobiera dane od użytkownika, czasem obsługuje tylko wartości określonego typu. Mogą to być liczby całkowite, liczby dziesiętne, liczby z określonego przedziału lub słowa pisane wielkimi literami. W definicji kontrolki EditText w układzie można zastosować atrybuty w rodzaju android:inputType, aby ograniczyć rodzaj danych, które można wprowadzać. Dzięki ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.