7.24. Wyświetlanie drugiego ekranu z poziomu pierwszego

Daniel Fowler

Problem

Początkujący programiści aplikacji potrzebują prostego przykładu ilustrującego otwieranie nowego ekranu. Pomaga to zrozumieć obsługę interfejsu użytkownika w Androidzie.

Rozwiązanie

Należy zmodyfikować aplikację „Hello, World” ze środowiska Eclipse, tak aby wczytywała nowy ekran w reakcji na kliknięcie przycisku. Pozwoli to poznać reguły uruchamiania nowych ekranów w interfejsie użytkownika.

Omówienie

Aplikacje na Android komunikują się z użytkownikiem przez jeden lub kilka ekranów. Każdy ekran wyświetla informacje i elementy interfejsu użytkownika, np. przyciski, listy, suwaki, pola tekstowe itd. Liczba ekranów zależy od funkcji udostępnianych przez ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.