7.31. Korzystanie z galerii zdjęć w Androidzie 3.0

Wagied Davids

Problem

W aplikacji znajdują się statyczne grafiki. Programista chce wyświetlać je w galerii zdjęć, tak aby użytkownik mógł wykonywać na grafikach określone operacje.

Rozwiązanie

Można wykorzystać galerię zdjęć z Androida 3.0 do wyświetlania grafik, którymi użytkownik może później manipulować.

Omówienie

Aby wykorzystać galerię zdjęć z Androida 3.0, należy wykonać następujące operacje:

  1. Pobrać pakiet SDK Androida 3.x, używając menedżera pobierania pakietów SDK lub z poziomu środowiska Eclipse (za pomocą programu Android SDK Manager).

  2. Utworzyć urządzenie AVD do uruchamiania w emulatorze.

  3. Utworzyć projekt na Android (ważne — opcję Min. SDK Version należy ustawić ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.