7.3. Obsługa zmian konfiguracji przez oddzielenie widoku od modelu

Alex Leffelman

Problem

W momencie zmiany konfiguracji urządzenia (najczęściej dzieje się to z powodu zmiany orientacji) aktywność jest usuwana i ponownie tworzona, co utrudnia zachowywanie informacji o stanie.

Rozwiązanie

Należy oddzielić interfejs użytkownika od modelu danych, tak aby usunięcie aktywności nie wpływało na dane związane ze stanem.

Omówienie

Prawie wszyscy programiści aplikacji na Android (oprócz tych, którzy w porę zapoznali się z tą recepturą) w trakcie rozwijania pierwszego programu natrafiają na pewien problem — aplikacja działa doskonale, jednak po zmianie orientacji telefonu wszystkie informacje o stanie zostają utracone!

W momencie zmiany ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.