7.6. Stosowanie kontrolek CheckBox i RadioButton

Blake Meike

Problem

Programista chce udostępnić użytkownikowi zestaw opcji krótszy niż lista.

Rozwiązanie

Należy zastosować kontrolki CheckBox, RadioButton lub Spinner.

Omówienie

Prawdopodobnie znasz już opisywane tu kontrolki z innych interfejsów użytkownika. Kontrolki te umożliwiają wybór opcji. Pola wyboru zwykle udostępnia się, aby pozwolić na zaznaczenie dowolnej liczby opcji typu tak – nie (lub prawda – fałsz). Przyciski opcji stosuje się wtedy, gdy w danym momencie zaznaczona może być tylko jedna opcja.

Kontrolka Spinner przypomina pola kombi z niektórych frameworków do tworzenia interfejsów GUI. Opisano ją w „7.8. Udostępnianie listy rozwijanej z opcjami za pomocą klasy ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.