6.10. Tworzenie ikony do androidowego launchera za pomocą programu Inkscape

Daniel Fowler

Problem

Programista chce utworzyć niestandardową ikonę do launchera dla rozwijanej aplikacji na Android.

Wykres wyświetlony za pomocą biblioteki AndroidPlot

Rysunek 6-4. Wykres wyświetlony za pomocą biblioteki AndroidPlot

Rozwiązanie

Inkscape to bezpłatny i rozbudowany program graficzny, który umożliwia eksportowanie wyników pracy do bitmapy. Za pomocą Inkscape’a można tworzyć potrzebne w aplikacji ikony różnej wielkości.

Omówienie

Zasoby graficzne na potrzeby aplikacji na Android można zaprojektować za pomocą programu graficznego. Inkscape to bezpłatny, wieloplatformowy program graficzny ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.