6.13. Tworzenie wykresów na strony HTML5 za pomocą biblioteki RGraph

Wagied Davids

Problem

Programista chce przedstawić dane w formie wykresu, aby móc modyfikować go za pomocą JavaScriptu.

Rozwiązanie

Zamiast tworzyć wykresy w Androidzie za pomocą samej Javy, można wykorzystać RGraph — javascriptową bibliotekę do tworzenia wykresów na strony HTML5.

Podpowiedź

W bibliotece RGraph wykorzystano komponent Canvas z języka HTML5, który nie jest obsługiwany przez przeglądarkę z Androida 1.5. Biblioteka RGraph działa prawidłowo w Androidzie 2.1 i nowszych wersjach platformy (w nich też została przetestowana).

Omówienie

Aby utworzyć wykres za pomocą biblioteki RGraph, wykonaj następujące operacje:

  1. Utwórz katalog zasobów na pliki HTML. ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.