3.6. Rozwiązywanie problemów z awariami aplikacji

Ulysses Levy

Problem

W aplikacji z niewiadomego powodu występuje awaria (Rysunek 3-14).

Efekt awarii aplikacji

Rysunek 3-14. Efekt awarii aplikacji

Rozwiązanie

Należy zacząć od przejrzenia pliku dziennika.

Omówienie

Po awarii aplikacji można zastosować instrukcję adb logcat lub okno LogCat w środowisku Eclipse, aby wyświetlić dziennik urządzenia AVD. Na Przykład 3-3 pokazano miejsce wystąpienia awarii w śladzie stosu wyświetlonym za pomocą instrukcji adb logcat.

Przykład 3-3. Ślad stosu zarejestrowany po odmowie uprawnień

E/DatabaseUtils( 53): Writing exception to parcel E/DatabaseUtils( 53): java.lang.SecurityException: ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.